ZWROTY I REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • O odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru Konsument może poinformować sprzedawcę na piśmie (adres korespondencyjny podany w informacji o sklepie) lub mailowo na adres mc@mcodo.com  Formularz zwrotu dostępny  w pliku „doc” lub „pdf" poniżej.

 • W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres i nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

               MCODO-Zwroty i  Reklamacje, ul.Jeziorna 17, 87-200 Wąbrzeźno, tel.509500183

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku oświetlenia niedozwoloną rzeczą jest instalacja oświetlenia powodująca np. przeróbki, skrócenie linek nośnych i zasilajacych, zarysowania obudowy lampy lub podsufitki.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszt dostarczenia towaru do Konsumenta , jeśli takowy wystąpił. Zwrot towaru (odesłanie do siedziby Sprzedawcy) z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się na koszt Konsumenta (Kupującego). Koszt ten nie podlega zwrotowi.

 • Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 • Sprzedawca dokona  zwrotu płatności w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zakupionego towaru , który nie nosi żadnych śladów, świadczących o jego użytkowaniu, czy instalacji.

                                                            REKLAMACJE

 • W przypadku reklamacji towaru, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku reklamacji zwyczajowo Sprzedawca nadaje swojego kuriera po odbiór towaru  i ponosi koszty jej odbioru..

 • Reklamowany towar można dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru MCODO, Niedźwiedź 74, 87-207 Dębowa Łąka lub wysłać lub zlecić Sprzedającemu jego odbiór bezpośrednio na adres: MCODO-Reklamacje, ul.Jeziorna 17, 87-200 Wąbrzeźno, tel.509500183. Po szybkim rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej. Odbiór reklamowanego oświetlenia następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni roboczych. Naprawa lub zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem oświetlenia nastąpi w możliwie krótkim czasie, nie więcej jak w ciągu 2-3 dni roboczych, chyba że wada wymaga dostawy dodatkowych części zapasowych, które trzeba zamówić  z innego źródła, o czym reklamujący towar zostanie powiadomiony drogą mailową. Zaleca się, aby towar był zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Przesyłany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność oświetlenia lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania oświetlenia. Klient w przypadku zgłoszenia reklamowanego produktu zobowiązany jest do szczegółowego opisu wady oraz informacji o okolicznościach jej występowania. Opis ten powinien być przesłany w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub w formie mailowej na adres mc@mcodo .com Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

 • Koszty wymiany, transportu rzeczy lub naprawy ponosi  Sprzedający.

 • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy bez podania przyczyn:

Formularz

Wzór formularza zwrotu towaru na podstawie reklamacji:

Formularz

PRZEPISY Z TYT.RĘKOJMI

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady z tyt.rękojmi. Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

 • W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 • Konsument,  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę:

 1. może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

 3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, wówczas może przesłać :

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

 2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad

 3. żądania usunięcia wady

 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 • W terminach określonych w §4 pkt. 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi  termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.